Archive for the Uncategorized Category

Test Post

Posted in Uncategorized on May 5, 2016 by balajisrinivas

test tst

Advertisements

தமிழில் ஒரு பதிவு

Posted in Uncategorized on May 16, 2012 by balajisrinivas

இது தமிழில் என்னுடைய முதல் வலைபதிவு. சுமார் மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு வலைபதிவு செய்கிறேன். சில நாட்களுக்கு முன் “கணையாழியின் கடைசி பக்கங்கள்” படித்து கொண்டிருந்தேன். இப்புத்தகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் பற்றி சுஜாதா பேசுகிறார். புதுக்கவிதை, யாப்பிலக்கணம் என்று, நிறைய எனக்கு புரிவது கடினமாக இருந்தது.
அதில் Chinese கவிதை பற்றி சொல்லிகொண்டிருந்தார். கவிதையின் விதி “Chinese கவிதைக்கு நான்கு வரிகள் உண்டு. முதல் வரி கவிதையை தொடங்குகிறது, இரண்டாம் வரி கவிதையை தொடர்கிறது,மூன்றாவது வரி ஒரு புதிய கருத்தை ஆரம்பிக்கிறது. நான்காவது வரி முதல் மூன்று வரிகளையும் ஒன்று சேர்க்கிறது”. Chinese கவிதையின் உதாரணம்.

கியோடோவைச் சேர்ந்த சில்க் வியாபாரிக்கு இரண்டு பெண்கள்,
மூத்தவளுக்கு இருபது வயது, இளையவள் பதினெட்டு,
ஒரு படைவீரன் கத்தியால் கொள்கிறான்,
ஆனால் இந்தப் பெண்கள் ஆண்களை தத்தம் கண்களால் கொல்கிறார்கள்.

இது சுஜாதாவின் Chinese கவிதை.

மன்னாரு மெதுவாக வந்து சேர்ந்தான்,
மணி பார்த்தன். உட்கார்ந்தான். படுத்து கொண்டான்,
சென்னை விட்டுத் திருச்சி போகும் ராக்போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ்
சீக்கிரமே அவ்விடத்தில் கடந்து செல்லும்.

இது என்னுடைய முயற்சி

1. கிருஷ்ணன் ஒரு பெண்ணை காதலித்தான்,
அவளும் காதலித்தாள்,
ஒன்பதாம் வகுப்பில் வேற ஒரு பெண்ணையும் காதலித்தான்,
அவள், இவன் இவர்கள் இருவர் மீதும் கொண்டது காதல் அல்ல காமம் என புரிய வைத்தாள்.

2. அன்று மகனும் தாயும், நகமும் சதையும் போல் இருந்தார்கள்,
இன்று தாய் உடம்பு சரியில்லாமல் தனியாய் கஷ்டப்பட, மகன் மனைவியுடன் ஹவாயில் உல்லாசமாய் இருக்க,
தொலைபேசியில் வாழ்த்தினான் “Happy Mother’s day”,
காலமும் உறவும் மாறவில்லை, மனிதர்கள் மாறுகிறார்கள்.

leaving India

Posted in Uncategorized on August 5, 2009 by balajisrinivas

Hi folks, This will be the last post which i blog before leaving India. Am leaving to US today. Flight is from Chennai at 8.45 pm. Am starting to Chennai at 6.45 am by vaigai express. My parents are coming along with me to Chennai for send off. Then International Students Service Organization(ISSO) have planned for a scheduled pick up at 4 pm(Dallas local time). I hope I will be joining them. Annamalai, my college mate will be receiving there at the campus. This is the first time am going abroad. Will post other details about my journey after I reach Dallas.

Reminiscing the past-II

Posted in Uncategorized on August 5, 2009 by balajisrinivas

Let me continue from where I left in the previous post.

They had already rented an individual house(sorry bungalow) where I stayed. When I joined there was an onset of that interminable light drizzle in which Chennai particularly low land areas like velachery were severely affected. My room mates were ariya and kishore. Kishore was already close to me and ariya was getting closer. My training was at a place called ASV sun tech park near Thuraipakkam. It was a completely different atmosphere with friends from different colleges. Fortunately or unfortunately I was the one who was from TCE. It took some time to get into the professional life. In short, Chennai was too fast for me. The things which i observed would take a separate post and will try to post my views on chennaites in the upcoming posts. The days in cognizant was full of fun and frolic. On the other side, almost all my friends who were waiting for doj got it by December end. Got some new friends at cognizant and the things slowly started to change. A glance at sequence of events in my life

1)Cognizant was fine for me and really enjoyed the days there. We as a class used to go to some hotels frequently. Its because of these people I came to know about the various posh hotels in Chennai.

2)In our home, we got an Induction stove and an electric cooker. Ariya was the master and will give instructions to me and kishore while cooking. I enjoyed assisting him in cooking.

3)Then coming to my MS, I got admits from 4 universities. I chose The university of Texas at Dallas for the reason its a pretty decent one,I had some friends(annamalai and hari) there, the cost of living is cheap there compared to other states in US.

4)Resigned from cognizant, one of the fastest 3 tier IT growing company.

5)Got my I-20 from UTD. In May and June I was busy preparing documents for the visa interview and was traveling between Chennai and Madurai at regular intervals.

6)Got my visa stamped on July 1st and crossed the final hurdle.

Reminiscing the past-I

Posted in Uncategorized on July 5, 2009 by balajisrinivas

Waiting for DOJ from May’08 to Nov’09

After I completed my engineering in april’08, there was a long pause in the game of life for me. It was 6 months of free time during which I attended family functions,marriages,etc. I also visited many pilgrimage centers that includes Rameshwaram, Thiruchendur, Vaitheeswaran koil,etc. It had been one of the light summery days when the people started to annoy me asking about date of joining. Most of them were not able to understand what recession was and what is its impact? They advised me to go for some unworthy alternatives.

Till the month of august I had my TCS friends. I used to spend time chatting with them. I felt somewhat lonely when my TCS friends departed to Bhubaneshwar for training. Usually nights of these days were spent at muthu raj’s(a childhood friend and neighbour of mine) home. He too got his doj in september and left madurai. Then passing time became an increasingly onerous task.Everyone were busy with some work and tests except few.I and vins used to discuss about doj predictions and console each other. I can say that this was the time when i and vins came somewhat closer. Late nights were spent with yoganand( school friend waiting for doj from wipro) who was at Hyderabad at his sister’s place. We even used to chat till 3 am. Lots of stories, incidents,gossips…..

Days passed slowly. Everyone called except cognizant and caritor. At last we had some positive words from our apo.All this came as something of a relief to us. Cognizant also started to call our college. Anyhow my name was missed out in the first batch. my name and venami’s name was somehow left out in the department. I was the only sole remaining in my class waiting for doj. Finally on november 11th i got my DOJ. Doj-november 24th and location was chennai. This was something that bought a brief glimmer of pleasure into my glum life. Unfortunately venami’s name was missed out this time also. It was time to leave Madurai where i have been with my parents from my birth. I got blessings from my neighbors and relatives and it was nice to see everyone expressing their concern. I started to Chennai on November 23rd by vaigai express. Had some of them at station for send-off. It was the same time my TCS friends completed their training and returned to Chennai.

To be continued…

Back to Blogging

Posted in Uncategorized on July 4, 2009 by balajisrinivas

Its alomost a year since i shared my personal experiences in this blog. I have a lot of posts queued up in my brain. Nowadays many of them rarely write blogs, indeed some of them have stopped blogging. Some of them dont want their personals to go public or they are busy with their work so that they hardly find free time or they are soo lazy to write and post. Anyways I will try to blog regularly.

Where did the money go?

Posted in Uncategorized on November 20, 2008 by balajisrinivas

Its a period of recession and we can see all the markets tumbling and some of the share holders trying for suicide attempt. A famous economist said “Previously the middle class people were large in number compared to others. But in the future the number of rich and poor will increase in numbers while the middle class will be stagnant.” The basic principle is “If someone is losing money  that means that someone is gaining money”.
I came across this in one of the mailing lists and I have made some modifications to it. This doesnt requires proficiency in economics. Please keep track of the story and see how the situation changes slowly.

The story starts here

Once there was a little island country. The land of this country was the tiny island itself. The total money in circulation was 2 dollars as there were only two pieces of 1 dollar coins circulating around.

1) There were 3 citizens living on this island country.  A owned the land. B and C each owned 1 dollar.

2) B decided to purchase the land from A for 1 dollar. So, now A and C own 1 dollar each while B owned a piece of land that is worth 1 dollar.

* The net asset of the country now = 3 dollars.

3) Now C thought that since there is only one piece of land in the country, and land is non producible asset, its value must definitely go up. So, he borrowed 1 dollar from A, and together with his own 1 dollar, he bought the land from B for 2 dollars.

*A has a loan to C of 1 dollar, so his net asset is 1 dollar.
* B sold his land and got 2 dollars, so his net asset is 2 dollars.
* C owned the piece of land worth 2 dollars but with his 1 dollar debt to A, his net residual asset is 1 dollar.
* Thus, the net asset of the country = 4 dollars.

4) A saw that the land he once owned has risen in value. He regretted having sold it. Luckily, he has a 1 dollar loan to C. He then borrowed 2 dollars from B and acquired the land back from C for 3 dollars. The payment is by 2 dollars cash (which he borrowed) and cancellation of the 1 dollar loan to C. As a result, A now owned a piece of land that is worth 3 dollars. But since he owed B 2 dollars, his net asset is 1 dollar.

* B loaned 2 dollars to A. So his net asset is 2 dollars.
* C now has the 2 coins. His net asset is also 2 dollars.
* The net asset of the country = 5 dollars. A bubble is building up.

(5) B saw that the value of land kept rising. He also wanted to own the land. So he bought the land from A for 4 dollars. The payment is by borrowing 2 dollars from C, and cancellation of his 2 dollars loan to A.

* As a result, A has got his debt cleared and he got the 2 coins. His net asset is 2 dollars.
* B owned a piece of land that is worth 4 dollars, but since he has a debt of 2 dollars with C, his net Asset is 2 dollars.
* C loaned 2 dollars to B, so his net asset is 2 dollars.

* The net asset of the country = 6 dollars; even though, the country has only one piece of land and 2 Dollars in circulation.

(6) Everybody has made money and everybody felt happy and prosperous.

(7) One day an evil wind blew, and an evil thought came to C’s mind. “Hey, what if the land price stop going up, how could B repay my loan. There is only 2 dollars in circulation, and, I think after all the land that B owns is worth at most only 1 dollar, and no more.”

(8) A also thought the same way.

(9) Nobody wanted to buy land anymore.

* So, in the end, A owns the 2 dollar coins, his net asset is 2 dollars.
* B owed C 2 dollars and the land he owned which he thought worth 4 dollars is now 1 dollar. So his net asset is only 1 dollar.
* C has a loan of 2 dollars to B. But it is a bad debt. Although his net asset is still 2 dollars, his Heart is palpitating.
* The net asset of the country = 3 dollars again.

(10) So, who has stolen the 3 dollars from the country ? Of course, before the bubble burst B thought his land was worth 4 dollars. Actually, right before the collapse, the net asset of the country was 6 dollars on paper. B’s net asset is still 2 dollars, his heart is palpitating.

(11) B had no choice but to declare bankruptcy. C as to relinquish his 2 dollars bad debt to B, but in return he acquired the land which is worth 1 dollar now.

* A owns the 2 coins, his net asset is 2 dollars.
* B is bankrupt, his net asset is 0 dollar. ( he lost everything )
* C got no choice but end up with a land worth only 1 dollar

* The net asset of the country = 3 dollars.

The conclusions drawn based on this will be published in the next post.